രാവിലായി വൈദ്യർ ഭയങ്കര നാഡിതൈലം മാഹാത്മ്യം രാവിലായി വൈദ്യർ ഭയങ്കര നാഡിതൈലം മാഹാത്മ്യം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on February 17, 2018 Rating: 5
ബോൾട്ട് ആമസോണിൽ ബോൾട്ട് ആമസോണിൽ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 18, 2018 Rating: 5
പ്രത്യേകിച്ചു കാരണങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളാണ് എഴുത്തായി പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് ഈയുള്ളവൻ കരുതുന്നു. അങ്ങിനെയെഴുതുമ്പോൾ വല...
Read More
ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 16, 2018 Rating: 5
പരാജിതരുടെ രാത്രി കഥാസമാഹാരം (കവർ ചിത്രം: കന്നി എം) കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിലായി മലയാളത്തിലെ ആനുകാലികങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചുവന്ന ...
Read More
പരാജിതരുടെ രാത്രി പരാജിതരുടെ രാത്രി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 03, 2018 Rating: 5
ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ തളച്ചിട്ട് , മുസ്ലീംങ്ങളേയും ദളിതരേയും പീഢിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേയ്ക്കാണു നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ ...
Read More
സവർക്കറും നവ-ഉദാരവൽക്കരണവും ചേർത്തരച്ചതാണ് മോദി: പങ്കജ് മിശ്ര സവർക്കറും നവ-ഉദാരവൽക്കരണവും ചേർത്തരച്ചതാണ് മോദി: പങ്കജ് മിശ്ര Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 06, 2017 Rating: 5
ഭിന്നലിംഗക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല . അവർ മുഖ്യധാരയിലേയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നതും സാധാരണ...
Read More
ഭിന്നലിംഗക്കാരും സ്വവർഗരതിയും പൗരാണികഭാരതത്തിൽ: ദേവ്ദത്ത് പട്ടനായ്ക്കിന്റെ പഠനം ഭിന്നലിംഗക്കാരും സ്വവർഗരതിയും പൗരാണികഭാരതത്തിൽ: ദേവ്ദത്ത് പട്ടനായ്ക്കിന്റെ പഠനം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 06, 2017 Rating: 5
Hot Milk by Deborah Levy: An anthropological understanding of relationships Hot Milk by Deborah Levy: An anthropological understanding of relationships Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 05, 2017 Rating: 5
അച്ഛന്റെ പേരു നാരായണൻ എന്നായതുകൊണ്ടു മാത്രം ജയപ്രകാശ് എന്ന നാമധേയനായിത്തീർന്ന ജെപി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അയാൾ അന്നും രാവിലെ ...
Read More
പിഴച്ച തീരുമാനം പിഴച്ച തീരുമാനം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on November 07, 2017 Rating: 5