"എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങള് കുഴഞ്ഞത് " " ഉം " " നിനക്കെന്താ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത പോലെ... ഞാന് വിളിച്ചത് ഇഷ്ടമായി...
Read More
ലസ്സി ലസ്സി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on July 23, 2009 Rating: 5