ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി എന്ന് പേരായ ലൈന്‍മാന് തന്റെ ഹെര്‍കുലീസ് സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടി പാണ്ടിത്തറ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി. അവിടെ ഒരു ലൈനില്‍ രണ്ട് ദ...
Read More
ഒരിടത്തൊരു ലൈന്‍മാന്‍ ഒരിടത്തൊരു ലൈന്‍മാന്‍ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on March 12, 2009 Rating: 5