ത്രില് എന്താണെന്ന് മറന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. പനിയുടെ ചെറിയ ഓളത്തിലൂടെ അയാള് ആലോചിച്ചു. വിരസമായും പിന്നേയും വിരസമായും കുറേക്കാലം കടന്ന് പോയിരിക...
Read More
ത്രില് ത്രില് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 25, 2009 Rating: 5