ആമുഖം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ച് വിട്ടു. രാവിലെ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പിരിച്ച് വിടൽ അ...
Read More
പാപി പാപി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 18, 2010 Rating: 5
ഒരു പ്രണയകഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ഈ കഥയിലെ നായകനും നായികയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നായകന്റെ പേര് രമണൻ എന്...
Read More
കാനനഛായയിൽ .. കാനനഛായയിൽ .. Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 02, 2010 Rating: 5