ഒരു സന്ധ്യനേരത്ത് വേലായുധനും പൌലോസും കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല ചൂടുള്ള പകലായിരുന്നു അന്ന്. വിയര്‍ക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്...
Read More
അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കം അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on February 23, 2010 Rating: 5