പാപി

10:25 PM
ആമുഖം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ച് വിട്ടു. രാവിലെ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പിരിച്ച് വിടൽ അ...

കാനനഛായയിൽ ..

10:41 PM
ഒരു പ്രണയകഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ഈ കഥയിലെ നായകനും നായികയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നായകന്റെ പേര് രമണൻ എന്...
Powered by Blogger.