ഇരുട്ടിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോൾ പതുപതുത്ത മെത്തയുടേയും മിനുസമുള്ള കമ്പിളിയുടേയും ഇളക്കങ്ങൾ അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഉറക്കം വഴുതിപ...
Read More
ഉരഗശയനം ഉരഗശയനം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 26, 2012 Rating: 5
ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 20, 2012 Rating: 5
(പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്) പുക വലിയ്ക്കുന്ന ഒരാളോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരത അയാളോട് തീ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതോടെ പുകയൂത...
Read More
ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on November 28, 2012 Rating: 5
(ലോകപ്രശസ്ത നൈജീരിയൻ എഴുത്തുകാരനായ ബെൻ ഒക്രിയുടെ ഒരു കഥയുടെ (Worlds That Flourish) വിവർത്തനമാണിത്. അല്പം നീളക്കൂടുതലുണ്ട്. എന്നു കരുതി...
Read More
ഉന്നതലോകങ്ങൾ - ബെൻ ഒക്രി ഉന്നതലോകങ്ങൾ -  ബെൻ ഒക്രി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on November 25, 2012 Rating: 5