ഹോസ്റ്റലിലെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ റാഗിങ്ങിൽ കുടുങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു സ്റ്റെല്ല. ചങ്കിമേഡം തക്ക സമയത്ത് വന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ...
Read More
22 ഫീമെയിൽ പാല 22 ഫീമെയിൽ പാല Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 29, 2012 Rating: 5
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും പതിനാറ്` പന്തുകളും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും പതിനാറ്` പന്തുകളും Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 10, 2012 Rating: 5
ഒരു ദിവസം ഗുണ്ടുര്‍ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് തെലുങ്കന്മാര്‍ പഴനിയ്ക്ക് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചു . പഴനി മുരുകനെ കാണാനും  തൈപ്പൂയ്യം  കൂടാനും  വേണ്ടി...
Read More
മൂന്ന് തെലുങ്കന്മാര്‍ പഴനിയ്ക്ക് പോയ കഥ മൂന്ന് തെലുങ്കന്മാര്‍ പഴനിയ്ക്ക് പോയ കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 04, 2012 Rating: 5