സ്പാനിഷ് കഥ - ഹുവാന്‍ റുള്‍ഫോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതല്‍വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. കഴിഞ്ഞാഴ്ച എന്റെ ആന്റി ജസിന്റ മരിച്ചു, പിന്നെ ശന...
Read More
ഞങ്ങള്‍ പാവങ്ങളായത് കൊണ്ട് - ഹുവാന്‍ റുള്‍ഫോ ഞങ്ങള്‍ പാവങ്ങളായത് കൊണ്ട് - ഹുവാന്‍ റുള്‍ഫോ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on June 12, 2012 Rating: 5