സഹോദരിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു പെൺ കുഞ്ഞ് പിറന്നു. അതിന് കാത് കുത്തണം; തിരുപ്പതിയിൽ വച്ച് കുത്താൻ ഇത്ര പ...
Read More
രാസലീല രാസലീല Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on September 23, 2012 Rating: 5
രാവിലെയുണർന്ന് അയ്യപ്പേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ പോയി ഒരു ചായയും കുറച്ച് പത്രവായനയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി പ്രഭാതകൃത്യങ്ങളും കുളിയും കഴിഞ്ഞ് സ...
Read More
മകുടിയും പാമ്പും മകുടിയും പാമ്പും Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on September 03, 2012 Rating: 5