ഇരുട്ടിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോൾ പതുപതുത്ത മെത്തയുടേയും മിനുസമുള്ള കമ്പിളിയുടേയും ഇളക്കങ്ങൾ അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഉറക്കം വഴുതിപ...
Read More
ഉരഗശയനം ഉരഗശയനം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 26, 2012 Rating: 5
ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 20, 2012 Rating: 5