ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ

ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ എഴുതാനുള്ള ശ്രമം.

കഥ ഇവിടെ വായിക്കാം..


കഥ ഇങ്ങനെയാക്കിത്തന്ന എൻ എം സുജീഷിന് നന്ദി.

No comments:

Powered by Blogger.