ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ

ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ എഴുതാനുള്ള ശ്രമം.

കഥ ഇവിടെ വായിക്കാം..


കഥ ഇങ്ങനെയാക്കിത്തന്ന എൻ എം സുജീഷിന് നന്ദി.
ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ ആദിമദ്ധ്യാന്തം - ഹൈപ്പർലിങ്ക് കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 20, 2012 Rating: 5

No comments: