ദിവാരേട്ടന് ആദ്യമൊന്നും അതത്ര കാര്യമായി തോന്നിയില്ല . കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഓഫീസിലെ ജോണിക്കുട്ടിയുടെ വക പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ...
Read More
പറക്കും തളിക പറക്കും തളിക Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on February 12, 2012 Rating: 5