ക്ല!

5:22 PM
സൈകതം ബുക്സിൽ നിന്നും വിപിപി ആയി ഇന്ത്യയിലെവിടേയ്ക്കും അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ലിങ്ക്: http://books.saikatham.com/?page_id=397 ഏറ്റവും താഴെ ക...

ക്ല, കഥാസമാഹാരം

9:26 AM
അടിയന്റെ അടുത്ത കഥാസമാഹാരം ‘ക്ല’ സൈകതം ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. 16 കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവത...
Powered by Blogger.