കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് റേഡിയോയിൽ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അറിയിപ്പ് ആവർത്തിച്ച് മടുത്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവർ...
Read More
കിഴവനും കടലും കിഴവനും കടലും Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on February 10, 2013 Rating: 5