ദീനാമ്മയുടെ കിടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ മത്തായിയ്ക്ക് സഹിച്ചില്ല. മൂത്രം ഇറ്റിറ്റായി വീഴുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് കട്ടിലിന്റെ ഒരു കാലിൽ ഞാന്നു കി...
Read More
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on March 14, 2013 Rating: 5