ഇന്ദു വന്നുചേരുന്നതോടെ പുതിയൊരു ജീവിതരീതിയിലേയ്ക്ക് താൻ വഴിമാറുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധം എന്നൊന്നും പറയാവില്ലെങ്...
Read More
പുഷ്കിൻ പുഷ്കിൻ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 19, 2013 Rating: 5
ഉറകൾ പൊഴിയുന്ന കിടപ്പറ - മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഏപ്രിൽ ലക്കം ഭാഷാപോഷിണിയിലെ മേതിലിന്റെ കോളത്തിൽ അടിയന്റെ ഉരഗശയനം എന്ന കഥ വായിക്കപ്പെടുന്നു. ...
Read More
അതും ഇതും - മേതിൽ അതും ഇതും - മേതിൽ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 11, 2013 Rating: 5