അതും ഇതും - മേതിൽ

ഉറകൾ പൊഴിയുന്ന കിടപ്പറ - മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

ഏപ്രിൽ ലക്കം ഭാഷാപോഷിണിയിലെ മേതിലിന്റെ കോളത്തിൽ അടിയന്റെ ഉരഗശയനം എന്ന കഥ വായിക്കപ്പെടുന്നു.
അതും ഇതും - മേതിൽ അതും ഇതും - മേതിൽ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 11, 2013 Rating: 5