വങ്കരാജ്യത്ത് വരൾച്ച കൊടികുത്തി. കൊടും ചൂടിൽ ദിക്കുകൾ എരിഞ്ഞു. ഉണക്കപ്പുല്ല് പോലും കിട്ടാതെ കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങി. കുടിവെള്ളത്തിനായി...
Read More
രാജസം രാജസം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on July 14, 2013 Rating: 5
ഞാൻ രാജാരാമൻ. ദില്ലിവാസി. നേപ്പാളിന്റെ തലസ്ഥാനം അറിയാത്തത് കൊണ്ടും, ഓസ്ത്രേലിയയിലെ ജനസംഖ്യ അറിയാത്തതിനാലും ഐ ഏ എസ്സിന് പോകാതെ കേന്ദ്രസ...
Read More
ചില വിത്യാസങ്ങൾ - സുജാത ചില വിത്യാസങ്ങൾ - സുജാത Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on July 11, 2013 Rating: 5
ഹുവാൻ റുൾഫോ ഒരു മരത്തണലും ഒരു വിത്ത് പോലും കാണാതെ, എന്തിന്റെയെങ്കിലും അവശിഷ്ടം പോലും കാണാതെ, ഒരുപാട് നടന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പട്ടികൾ കു...
Read More
അവർ തന്ന ഭൂമി അവർ തന്ന ഭൂമി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on July 07, 2013 Rating: 5