മൂന്ന് കൊലപാതകകഥകൾ (ഒരു ചോദ്യവും) * മൂന്ന് കൊലപാതകകഥകൾ (ഒരു ചോദ്യവും) * Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on August 09, 2013 Rating: 5
കഥയിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്… ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു അഹിംസാവാദിയാണ്. ഗാന്ധിമാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ…ഒരു ഉറുമ്പിനെപ്പോലും ഉപദ്രവിക്കാ...
Read More
2013 ലവ് സ്റ്റോറി - നിലാവതനി 2013 ലവ് സ്റ്റോറി - നിലാവതനി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on August 07, 2013 Rating: 5