ഒരു യുവതി, വീട്ടമ്മയാകുന്നതിന് മുമ്പ്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, നല്ല സ്വഭാവമുള്ള, ബുദ്ധിമതിയായ, കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള, നർമ്മബോധമുള്ള, സുന്ദരിയാ...
Read More
എന്താണെന്റെ പേര്? - പി സത്യവതി എന്താണെന്റെ പേര്? - പി സത്യവതി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on September 22, 2013 Rating: 5