ക്ഷമാപണം: എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ് തരുക. ഇനിയൊന്നും ആവർത്തിക്കാനാവാത്തവിധം പ്രായമേറിപ്പോയി ഈയുള്ളവന്. അല്ലെങ്കിൽ....അല്...
Read More
ഇരുട്ടിലേയ്ക്ക് നോക്കുന്നു…. ഇരുട്ടിലേയ്ക്ക് നോക്കുന്നു…. Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 17, 2013 Rating: 5