പുഷ്കിൻ

4:03 AM
ഇന്ദു വന്നുചേരുന്നതോടെ പുതിയൊരു ജീവിതരീതിയിലേയ്ക്ക് താൻ വഴിമാറുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധം എന്നൊന്നും പറയാവില്ലെങ്...

അതും ഇതും - മേതിൽ

5:15 PM
ഉറകൾ പൊഴിയുന്ന കിടപ്പറ - മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഏപ്രിൽ ലക്കം ഭാഷാപോഷിണിയിലെ മേതിലിന്റെ കോളത്തിൽ അടിയന്റെ ഉരഗശയനം എന്ന കഥ വായിക്കപ്പെടുന്നു. ...
Powered by Blogger.