2013 ലവ് സ്റ്റോറി - നിലാവതനി

6:29 PM
കഥയിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്… ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു അഹിംസാവാദിയാണ്. ഗാന്ധിമാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ…ഒരു ഉറുമ്പിനെപ്പോലും ഉപദ്രവിക്കാ...
Powered by Blogger.