മെക്സിക്കൻ സിനിമാരംഗത്തെ പ്രമുഖനായ കാർലോസ് റേയ്ഗഡാസ് തന്റെ സിനിമകളിൽ കൂടുതലും അഭിനയവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്തവരേയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്...
Read More
ജീവിതം സിനിമയിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ ജീവിതം സിനിമയിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on August 27, 2016 Rating: 5
ഫാഷൻ മാസികകളിൽ മോഡൽ ആയി തിളങ്ങിയിരുന്ന കാലത്താണ് ടിപ്പി ഹേഡ്രെനെ സാക്ഷാൽ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്കോക്കിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഒട്ടും ആല...
Read More
ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സുന്ദരിമാർ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സുന്ദരിമാർ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on August 09, 2016 Rating: 5