ശത്രുരാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും, യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കൈവിടാന്‍ സമ്മതിക്കാത്ത, മേലധികാരികളെപ്പോലും ധിക്കരിച്ച് ശത്രുരാജ്യത്തിലെ ആരേയെങ്...
Read More
കിം കിഡുക്ക് കുമ്മായമടിക്കുകയാണോ? കിം കിഡുക്ക് കുമ്മായമടിക്കുകയാണോ? Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 18, 2016 Rating: 5
ബോബ് ഡിലന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ, സമ്മിശ്രപ്രതികരണങ്ങൾക്കിടയിൽ, മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലിയോനാർഡ് കോഹനിലേയ്ക്ക് ...
Read More
ലിയോനാർഡ് കോഹൻ ലിയോനാർഡ് കോഹൻ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 08, 2016 Rating: 5