ബോൾട്ട് ആമസോണിൽ ബോൾട്ട് ആമസോണിൽ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 18, 2018 Rating: 5
പ്രത്യേകിച്ചു കാരണങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളാണ് എഴുത്തായി പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് ഈയുള്ളവൻ കരുതുന്നു. അങ്ങിനെയെഴുതുമ്പോൾ വല...
Read More
ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 16, 2018 Rating: 5
പരാജിതരുടെ രാത്രി കഥാസമാഹാരം (കവർ ചിത്രം: കന്നി എം) കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിലായി മലയാളത്തിലെ ആനുകാലികങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചുവന്ന ...
Read More
പരാജിതരുടെ രാത്രി പരാജിതരുടെ രാത്രി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 03, 2018 Rating: 5